Sitemap : Sushi , TeppanYaki , Bar , Sushi Menu , Reservation , Location          

 

 

Happy Hour Menu

SUN - THU 5 ~ 7 PM.
Phone. (510)657-6456
Phone. (510)314-5005